• Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski

Blog

Gdy spadkodawca mieszkający w Niemczech zostawia nieruchomość w Polsce…

Gdy spadkodawca mieszkający w Niemczech zostawia nieruchomość w Polsce…Skutkiem migracji ludności z Górnego Śląska do Republiki Federalnej Niemiec, mającej miejsce od 1970 do 1989 roku, jest mnogość spraw transgranicznych. Nierzadko zdarza się, iż spadkodawca zmarły w Niemczach pozostawił w Polsce nieruchomość. Powyższe może być także skutkiem oddziedziczenia tej nieruchomości po rodzicach. Celem uregulowania stanu prawnego nieruchomości i jej ewentualnej sprzedaży niezbędnym jest przeprowadzenie sprawy spadkowej po zmarłym na terenie Niemiec spadkodawcy.

Sposób postępowania jest jednak zależny od daty śmierci spadkodawcy.
Gdy ta nastąpiła do 17 sierpnia 2015 r., właściwym do przeprowadzenia sprawy spadkowej co do zasady będzie sąd polski bądź notariusz, ze względu na posiadaną jurysdykcję krajową w zakresie nieruchomości położonych w Polsce. Powyższe oznacza, iż nawet jeśli spadkobiercy legitymują się orzeczeniem spadkowym wydanym w Niemczech (tzw. Erbschein) nie uzyskają oni na jego podstawie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości. Koniecznym pozostaje uzyskanie stwierdzenia nabycia spadku na terenie Polski, odpowiednio w formie prawomocnego postanowienia sądu albo aktu poświadczenia dziedziczenia wydawanego przez notariusza. Powyższe dotyczy także dziedziczenia testamentowego. Proszę zwrócić uwagę, iż inaczej niż w prawie niemieckim, zgodnie z polskim prawem spadkowym nie jest możliwym wpis do księgi wieczystej na podstawie testamentu spadkodawcy wraz z protokołem jego otwarcia. W sytuacji gdy spadkodawca sporządził testament na terenie Niemiec podlega on także ocenie przez sąd polski. Możliwym jest jednak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia w oparciu o niemiecki testament, co umożliwia szybkie oraz sprawne uregulowanie sprawy spadkowej. Kancelaria z sukcesem prowadzi polsko-niemieckie sprawy spadkowe, doradzając jak korzystnie uregulować stan prawny nieruchomości często przy skomplikowanych stanach faktycznych.

Inaczej przedstawia się jednak sytuacja gdy spadkodawca zmarł po 17 sierpnia 2015 r. Od tej daty znajduje bowiem zastosowanie Europejskie Rozporządzenie Spadkowe, zgodnie z którym sądem właściwym do regulowania wszelkich spraw spadkowych jest sąd zwykłego miejsca pobytu spadkodawcy. Nie mają tutaj już zatem znaczenia kwestie obywatelstwa oraz położenie majątku spadkowego. Jeśli centrum życiowym spadkodawcy były Niemcy właściwym do wydania orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku będzie sąd niemiecki. Skierowanie sprawy do sądu polskiego spowoduje odrzucenie wniosku. Kancelaria wspiera spadkobierców również w uzyskaniu orzeczeń spadkowych na terenie Niemiec, zwłaszcza w formie europejskiego poświadczenia dziedziczenia.

Pamiętaj, każdy stan faktyczny jest inny a prawo spadkowe, w szczególności polsko-niemieckie, jest skomplikowane. Zasięgnięcie fachowej porady prawnej to pierwszy krok do pozyskania wiedzy jak skutecznie przeprowadzić całą procedurę.
Osoba do kontaktu:
radca prawny Anna Schelski
kancelaria@anna-schelski.pl
www.anna-schelski.pl
tel. 691 180 454
2022-05-31

Masz pytania? Skontaktuj się