• Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski z siedzibą w Bytomiu, ul. Gliwicka 25; 41-902 Bytom, zwana dalej Kancelarią, adres mailowy do kontaktu: kancelaria@anna-schelski.pl.
   
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • a)     art. 6 ust. 1 b  RODO w związku z ustawą o radach prawnych z dnia 06 lipca 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 75)   tj. w oparciu o niezbędność wykonania zawartej z Panią/Panem umowy na świadczenie usług prawniczych;
  • b)    art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego; (np. obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U. z 2020, poz. 971)
  • c)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, , ustalanie konfliktów interesów i  naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą;
    
 • Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
  • współpracując z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy oraz inne podmioty świadczące usługi prawne,
  • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
  • podmioty świadczące usługi na rzecz Kancelarii w zakresie księgowo-finansowym, informatycznym, niszczenia dokumentów, pocztowe, informatyczne itp. 
    
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług prawnych, a także później tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie sądowe bądź jakiekolwiek inne objęte umową z Administratorem. 
   
 • Posiada Pani/Pan:
  • a)    prawo dostępu do danych osobowych;
  • b)    prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
  • c)    prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. d RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji jeżeli przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
  • w związku z art. 5 a ust. 2 ustawy o radcach prawnych w zw. z art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie jakim realizacja tego prawa naruszałaby obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego; (w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy o radcach prawnych)
    
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i ewentualnie realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, w tym udzieleniu świadczeń z zakresu obsługi prawnej. 
   
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

Masz pytania? Skontaktuj się