• Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski
Kancelaria Radcy Prawnego Anna Schelski

Polityka prywatności

§ 1
Warunki ogólne

 
 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Klientów Kancelarii, będących osobami fizycznymi oraz korzystania przez Kancelarię Radcy Prawnego Anny Schelski z tzw. plików cookies na stronie www.anna-schelski.pl.
   
 2. Administratorem danych osobowych Klientów (dalej jako Administrator) jest Anna Schelski, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą  Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Nawrota 22/3, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP z numerem NIP: 6452481917, email: kancelaria@anna-schelski.pl
   
 3. Zawartość strony www.anna-schelski.pl stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.
   
 4. Administrator oświadcza, że strona www.anna-schelski.pl jest wolna od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
   
 5. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
§ 2
Informacje ogólne
 
 1. Rodzaj zbieranych przez Administratora danych osobowych określa §4 niniejszej Polityki Prywatności.
   
 2. Poza danymi osobowymi, o których mowa w ust. 1 Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzona na stronie internetowej www.anna-schelski.pl, data i godzina korzystania z serwisu, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne podobne informacje, które jednak nie mają charakteru danych osobowych.
§ 3
Cele zbierania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi zbierane są przez Administratora  w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług prawnych oraz wywiązania się  przez Administratora ze wszelkich obowiązków księgowo-finansowych, a także ewentualnie w celu dochodzenia, ustalenie i obronę przed roszczeniami oraz zapobiegania naruszeniom etyki radcy prawnego.

§ 4
Podstawy prawne zbierania danych osobowych
 
 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 b  RODO w związku z ustawą o radach prawnych z dnia 06 lipca 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 75)   tj. w oparciu o niezbędność wykonania zawartej z Klientem umowy na świadczenie usług prawniczych;
   
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, wynikających z prawa unijnego lub prawa polskiego; (np. obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U. z 2020, poz. 971)
   
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią na podstawie, za którą Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i  naruszeń etycznych, w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom.
§5
Prawa przysługujące Klientowi dotyczące danych osobowych
 
 1. Każdemu Klientowi Kancelarii, którego dane osobowe są przetwarzane, w każdym czasie przysługuje prawo:
 • dostępu do danych osobowych;
 • żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych;
 1. Ze względu na specyfikę zawodu radcy prawnego Klientowi nie przysługują następujące prawa :
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. d RODO prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji jeżeli przetwarzanie danych osobowych objętych żądaniem jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • w związku z art. 5 a ust. 2 ustawy o radcach prawnych w zw. z art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w zakresie jakim realizacja tego prawa naruszałaby obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez radcę prawnego; (w związku z art. 5 a ust. 1 ustawy o radcach prawnych)
 1. Klient ma prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna , że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.
   
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i ewentualnie realizacji zawartej z Klientem umowy, w tym udzieleniu świadczeń z zakresu obsługi prawnej.
   
 3. Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.
§ 6
Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora jako niezbędne do zawarcia umowy o której mowa w § 3 obejmują:
 • Imię i nazwisko Klienta
 • Numer PESEL Klient
 • Adres zamieszkania Klienta
 • Numer telefonu Klienta
 • Adres e-mail Klienta
§ 7
Logi serwera

 
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
   
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania;
  • czas wysłania odpowiedzi;
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;
  • informacje o przeglądarce użytkownika;
  • informacje o adresie IP;
    
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
   
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
§ 8
Dostęp do danych przez osoby trzecie
 
 1. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
 • współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy oraz inne podmioty świadczące usługi prawne,
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Kancelarii w zakresie księgowo-finansowym, informatycznym, niszczenia dokumentów, pocztowym itp.
 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia do przetwarzania danych.
   
 2. Dostęp do danych Klientów posiadają również podmioty IT zapewniające serwis strony www.anna-schelski.pl
 
§ 9
Okres przechowywania danych osobowych
 
 1. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług prawnych, a także później tj. przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie sądowe bądź jakiekolwiek inne objęte umową z Administratorem.
   
 2. Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Klient, miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich.
§10
Pliki cookies

 
 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Chodzi przy tym z jednej strony o tymczasowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane w momencie zamykania przeglądarki, a z drugiej strony o tzw. trwałe cookies, których maksymalna ważność wynosi do dwóch lat.
   
 2. Z pomocą cookies możliwa jest analiza korzystania z strony internetowej www.anna-schelski.pl, przy czym nie chodzi o sposób korzystania ze strony konkretnej osoby, a analizę, jak strona internetowa  jest wykorzystywana w ogólności, jakie informacje i jak często są wyświetlane, jakie obszary strony internetowej są szczególnie intensywnie wykorzystywane, jak długo użytkownicy przebywają na stronie internetowej lub na jej podstronach, gdzie ewentualnie znajdują się nieprawidłowe linki itd. Dane pobrane w związku z tym są przechowywane anonimowo lub zapisywane bez odniesienia do konkretnej osoby.
   
 3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Klienta w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Klienta. To oznacza, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Klienta, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.
   
 4. Klienci będący użytkownikami strony www.anna-schelski.pl  mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:
 5. Korzystanie z serwisu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez Klienta serwisu na wykorzystywanie plików cookies.
§ 11
Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Masz pytania? Skontaktuj się